Rada Rodziców

Szanowni Państwo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu zaprasza do współpracy oraz zgłaszania wszelkich propozycji i wniosków dot. doskonalenia statutowej działalności szkoły. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej szkoły, gdzie w zakładce Rada Rodziców - będziecie mogli Państwo uzyskać informacje o bieżącej działalności Rady Rodziców. Przypominamy również o wpłacie na Radę Rodziców. Obowiązująca składka w bieżącym roku szklonym wynosi 60 zł. Preferowany sposób wpłaty to przelew na konto:

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 25 8811 0006 0000 0049 9370 0001

Wpłaty można również dokonać za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Wszelkie pytania wnioski oraz propozycje prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku: Prezydium Rady Rodziców
Nowy Sącz 26 września 2013 r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół nr 4

w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6ra

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ( z późniejszymi zmianami) w szkole działa Rada Rodziców.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu, zwana dalej Radą Rodziców, jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów tej szkoły.

§2

Rada Rodziców uchwala niniejszy regulamin działalności w celu określenia swoich zadań i kompetencji oraz współpracy z pozostałymi organami szkoły, którymi są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

§3

Regulamin Rady Rodziców jest zgodny ze Statutem Szkoły.

Rozdział II

Cele i Zadania Rady Rodziców

§4

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.
 3. Występowanie do Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania potrzeb szkoły, ustalenie zasad użytkowania tych funduszy i kontrolowanie ich wydatków.

Rozdział III

Organizacja działania Rady Rodziców

§5

 1. Podstawowym ogniwem ogółu rodziców szkoły jest zebranie klasowe.
 2. Zebranie rodziców poszczególnych klas wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców” składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.
 4. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które jest zwoływane raz w roku najpóźniej do 30 września.
 5. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ pracy.
 6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 3 osób: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców lub innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

§6

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od dnia powołania na plenarnym zebraniu rodziców .

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał

§7

 1. Uchwały są zapisywane w protokole Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.
 2. Za właściwe prowadzenie  protokołów  Rady Rodziców odpowiada sekretarz Prezydium Rady Rodziców.
 3. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 4. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Na wniosek co najmniej jednej osoby głosowanie może być tajne.
 6. Gdy uchwały dotyczą spraw finansowych głosowanie musi być jawne i imienne ( z wpisem do protokołu).
 7. teksty podjętych uchwał przewodniczący Rady przedstawia dyrektorowi szkoły w ciągu 5 dni roboczych.
 8. W przypadku uchwały nie zgodnej ze statutem szkoły Dyrektor wstrzymuje wykonanie podjętej uchwały.

§8

Spory między Dyrektorem szkoły a Rada Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

Rozdział V

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§9

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

a)      z dobrowolnych składek rodziców. Propozycje składki na dany rok szkolny ustala Rada Rodziców na zebraniu plenarnym)

b)      z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji

§10

 1. Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:

a)      nagrody dla uczniów

b)      zakup książek, materiałów dydaktycznych i sprzętu technicznego do pracowni przedmiotowych, w celu ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych

c)      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub międzyszkolnym ( olimpiady, konkursy, festyny, okolicznościowe uroczystości szkolne i inne)

d)     dofinansowanie wyposażenia szkoły

e)      wydatki związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców ( opłaty bankowe)

§11

 1. Prezydium Rady zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przekazywania i przechowywania na mim środków oraz dokonywania wypłat.
 2. Prezydium Rady wybiera co najmniej 3 osoby upoważnione do dokonywania operacji bankowych .
 3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentacji finansowej regulują odrębne przepisy.
 4. Wyciągi z konta Rady Rodziców są jawne i do wglądu dla każdego rodzica który dokonał wpłaty na rzecz Rady Rodziców.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§12

 1. Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców mogą zostać odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
 2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

Rada Rodziców

Zespołu Szkół nr4 w Nowym Sączu

ul. Św. Ducha 6

Nowy Sącz, dnia 23.10.2012r

 

Dyrektor szkoły:                                                             Rada Rodziców:

Zenon Ćwik                                                                   Przewodniczący: Jolanta Rachwał

Skarbnik: Bogdan Ćwik

Sekretarz: Agata Łukacz