egzOd 14.06.2016r. (wtorek) rozpoczynają się egzaminy kwalifikacyjne. Przypominamy, że na egzamin należy wstawić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną (harmonogramy wywieszone w gablotach) wraz z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem) np.legitymacja szkolna, dowód osobisty oraz zestawem przyborów odpowiednim dla danej kwalifikacji (długopis z czarnym tuszem obowiązkowo).

Na egzamin przychodzimy bez urządzeń telekomunikacyjnych (min. smartfon, smartwatch). Uczeń w dniu egzaminu zwolnionych jest z zajęć dydaktycznych, pozostali uczestniczą w zajęciach przewidzianych planem.