Zespół szkół nr 4 w Nowym Sączu otrzymał tytuł i certyfikat ,,Bezpiecznej szkoły” w II Ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń, który realizowany był od 10.10.2012 - 31.04.2013r. Nad prawidłowym przebiegiem działań czuwali dyrektor szkoły mgr Zenon Ćwik oraz koordynator ds. bezpieczeństwa Aleksandra Blecheisen.

W realizację dziesięciu zadań konkursowych była zaangażowana cała społeczność szkolna, a także osoby i instytucje współpracujące ze szkołą.

Celem przedsięwzięcia było:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów,
  • spopularyzowanie podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego, w tym norm współżycia,
  • poszanowanie prawa jednostki,
  • przeciwdziałanie agresji i innym zjawiskom patologicznym,
  • kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec innych ludzi,
  • rozwijanie umiejętności dokonywania przez uczniów świadomych wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności,
  • rozwijanie poczucia własnej wartości.