Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu  przystąpił do II Ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń, którego hasłem jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Konkurs trwa od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

W związku z udziałem w konkursie, w naszej szkole realizowane są zadania, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Pieczę nad realizacją zadań konkursowych sprawuje koordynator ds. bezpieczeństwa Aleksandra Blecheisen.
Zadania konkursu:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo,    prawo,  społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

W ramach realizacji tego zadania dnia 10 listopada 2012 w naszej szkole przeprowadzono test sprawdzający: ,,Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel do którego wytypowano trzech przedstawicieli z każdej klasy. Test opracował mgr Jerzy Janowiec


2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Dnia 28.11.2012 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu przeprowadzono szkolny konkurs na temat: ,,Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

W konkursie wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich, którzy mieli za zadanie wyrazić opinie na powyższy temat.

Nauczyciele języka polskiego: mgr Marta Słaby, mgr Magdalena Majocha, mgr Wojciech Wysowski wytypowali 12 najlepszych prac:

Dorota Dąbrowska- Dantzer  kl. IIOA
Marcelina Basta kl. II OA
Karolina Cecur kl. II OA
Orłowska Anna kl. IIIOA
Krystian Wojtarowicz kl. IIIOA
Paulina Tokarczyk kl. IIIOA
Aleksandra Dorula kl. IIIOA
Lichoń Małgorzata kl. IIIOA
Paulina Gołąb  kl. IIIOA
Poręba Agnieszka kl. IIIOA
Anna Basta kl. IIIOE
Dominika Hofman kl. IIIOE

 

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych

W ramach realizacji zadania  nr 3 w  Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu odbyły się dwa spotkania:

 • 14.12.2012 z przedstawicielami Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej- według  opracowanego programu edukacyjnego pt. Sądecki Ratownik skierowanego do młodzieży szkolnej.

Koordynatorem programu jest ratownik medyczny- Krzysztof Olejnik

 • 17.12.2012 z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,

w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Tematem spotkania było

,,Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenie a działanie w stanie wyższej konieczności lub obronie koniecznej”.

Prelekcję wygłosiła aspirant Barbara Leśniak – z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.

Dnia 10.01.2013 uczniowie klas: II AT, III OC wraz z wychowawcami:  mgr Moniką Gurgul- Szubryt i mgr Aleksandrą Blecheisen udali się na spotkanie przedstawicielami Straży Pożarnej.

Spotkanie poprowadzili: aspirant Jacek Sekuła, aspirant Wiesław Cebula, którzy zapoznali młodzież ze specyfiką pracy w straży, predyspozycjami które są konieczne do wykonywania tego zawodu oraz strukturą organizacyjną jednostki i jej zadaniami. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach.


4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: ,, Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”

W styczniu 2013 r.  w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu przeprowadzono lekcje wychowawcze na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”, według następującego harmonogramu:

 1. Zapoznanie uczniów podstawowymi prawami związanymi z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz dokumentami zawierającymi informacje na  ten temat
 2. Odgrywanie ról, rozpoznawanie sytuacji i zachowania naruszające godność i dobra osobiste.
 3. Opracowanie wspólnie z wychowawcą  „Klasowego Kodekus Umów i Zasad zapobiegających przemocy”.
 4. Podział klasy na 4 osobowe grupy. Zadaniem każdej grupy było podanie przykładów naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej z życia szkolnego lub zaobserwowane na ulicy.


5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: ,,Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić”.

W ramach realizacji zadania nr 5 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu

1. dnia 15.11.2012 r. zorganizowano Światowy Dzień Rzucenia Palenia Papierosów. Realizatorami działań były: pielęgniarka- Krystyna Ruszel, mgr Ewa Wojtyga- szkolne kółko PCK.

W ramach realizacji interwencji wykorzystano następujące formy:

a)      uczniowie w widocznych miejscach w szkole umieścili opracowane przez siebie gazetki, wystawki, plakaty obrazujące negatywny wpływ palenia papierosów(zdjęcia)

b)      rozmowy indywidualne pielęgniarki z młodzieżą oraz rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych.

c)      Audycja przez  radiowęzeł na temat- ,,Rzuć palenie razem z nami”- przeprowadzona przez mgr Ewę Wojtygę.

2. w listopadzie przeprowadzono w klasach  prezentację na temat: Uzależniania od środków psychoaktywnych: nikotynizm, alkoholizm, narkomania. Głównym celem zajęć było:

a)      zapoznanie uczniów z informacjami  na temat profilaktyki uzależnień:

-czym są uzależnienia

-przyczyny uzależnień wśród młodzieży

b)      zrozumienie potrzeby walki z uzależnieniami

c)      uświadomienie jakie szkody zdrowotne i społeczne powoduje przyjmowanie substancji psychoaktywnych(broszurki):

-wpływ: alkoholu, nikotyny, narkotyków na poszczególne elementy organizmu człowieka oraz sposób ich działania

Po  zakończeniu prezentacji przeprowadzono pogadankę na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze – czy można się przed tym obronić? Każdy z uczniów miał możliwość wyrażenia opinii na powyższy temat podając argumenty za i/lub przeciw.


6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów  na temat: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".

W ramach realizacji zadania nr 6 dnia 15.03.2013 r. w Zespole Szkół nr 4 odbyło się spotkanie w dwóch grupach z uczniami klas: I-II i III-IV z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Spotkanie poprowadziły:

 • mgr Iwona Ciesielka
 • mgr Ewa Kulig

Celem zajęć było:

 • uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego sposobu kibicowania;
 • naświetlenie problemu agresji występującej wśród kibolów, blokersów i grup podwórkowych;
 • uświadomienie gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia;
 • naświetlenie uczniom problemu jakim jest przekraczanie granicy odpowiednich zachowań społecznych oraz potrzeby walki z niewłaściwym zachowaniem młodych ludzi


7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest  inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.

Dnia 18.12.2012 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu został zorganizowany  konkurs na najciekawszy plakat pt ,,Mój przyjaciel jest inwalidą jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. 

Jury w składzie:

Dyrektor:         Zenon Ćwik

Wicedyrektor:  Maria Żakiewicz

Nauczyciele:   Aleksandra Blecheisen, Krzysztof Dyrek

wytypowało trzy najlepsze prace:

I miejsce: II OA     Marcelina Basta, Katarzyna Biskup, Paulina Maciaszek

II miejsce: I BT       Krystian Pater

III miejsce: III OD   Aleksandra Golan, Monika Ziemnik


8. Przeprowadzenie konserwatoriów pod hasłem: ,,Nie jesteś sam”.

Dnia 9.01.2013 odbyło się spotkanie z panią Aleksandrą Makowiecką z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat: ,,Nie jesteś sam”.

Uczniowie zostali zapoznani z pracą ośrodka oraz celami i zadaniami pomocy społecznej.


9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: ,,Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”

Dnia 14.03.2013 r. uczniowie klas: III OA i III OC Zespołu Szkół nr 4 wraz z nauczycielami: Magdaleną Majochą i Aleksandrą Blecheisen udali się na  spotkanie do Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Funkcjonariusz Służby Więziennej - Marek Zając przekazał  młodzieży  rzetelne informacje na temat:

- zasad wykonywania kary pozbawienia wolności;
- warunków pobytu w więzieniu;
- konsekwencji karnych jakie ponoszą osoby postępujące niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego;
- przestrzegania prawa i konsekwencji jego łamania

Uczniowie zostali również zapoznani: z aktami prawnymi oraz ze statystyką dotyczącą przestępczości, która ma być dla młodych ludzi przestrogą przed popełnieniem nieodwracalnych życiowych błędów.

W związku ze współpracą Zakładu Karnego z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, funkcjonariusz uświadomił młodym ludziom konsekwencje prawne wynikające z lekceważenia konieczności przestrzegania  przepisów uczestnictwa w ruchu drogowym.

Wyposażona w taką wiedzę młodzież pod opieką funkcjonariuszy, wyruszyła na ścisły teren więzienia. Młodzież miała możliwość zwiedzenia: sal widzeń, cele mieszkalną, cele dyscyplinarną, kaplice w której odbywają się nabożeństwa dla więźniów. W drugiej części spotkania uczniowie wykazali duże zainteresowanie problematyką Zakładu Karnego.

Chętnie zadawali pytania dotyczące pobytu więźniów na terenie Zakładu.


10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Koncert edukacyjno-profilaktyczny pt. ,,Zanim będzie za późno

Dnia 19.03.2013 r. w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu odbył się koncert edukacyjno-profilaktyczny pt. ,,Zanim będzie za późno” zorganizowany przez Pana Mirosława Witkowskiego oraz Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD.W koncercie wzięło udział 440 uczniów, którzy zostali podzieleni na dwie grupy.

Spotkanie poprowadzili:

 • Mirosław Witkowski- wokalista, laureat wielu programów telewizyjnych m.in. „The Voice of Poland”, „Szansa na sukces”, "Jestem Jaki Jestem", "New York Vocal Competition",
 • Artur Kmiecik-gitarzysta
 • psycholog Magdalena Mróz
 • Pan Jacek Peciak

Celem koncertu była:

 • kreatywna profilaktyka w walce z uzależnieniem jako skuteczny proces przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom
 • uzmysłowienie młodym ludziom, że stosowanie środków psychoaktywnych nie jest zabawą, tylko działaniem które zawsze kończy się niepowetowaną stratą
 • kreowanie wśród młodych odbiorców poczucia odpowiedzialności za swoje wybory
 • nabycie przez jego odbiorców niezbędnej wiedzy na temat wpływu substancji psychoaktywnych na życie własne oraz najbliższego otoczenia

Koncert składał się z czterech części i obejmował:

 1. Wykład specjalistyczny połączony z prezentacją multimedialną na temat legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, charakterystyką tych substancji, opisem działania oraz motywami używania substancji prowadzącymi do rozwoju patologicznych mechanizmów uzależnienia. Wykład zawierał informacje na temat różnych form aktywności, które mogą uchronić dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, np.: budzenie zainteresowań, zachęcanie do podejmowania aktywności muzycznej, fotograficznej, naukowej, budzenie ciekawości świata, rozwijanie pasji i zainteresowań;
 2. Część artystyczna w formie koncertu z pokazem filmowo-fotograficznym w wykonaniu profesjonalnych i medialnie znanych muzyków: Mirosław Witkowski, Artur Kmiecik. Tematem przewodnim koncertu była prezentacja utworów artystów, którzy są idolami młodego pokolenia- ,,wzorcami do naśladowania”, a których kariera i życie zakończyła się w dramatyczny sposób na skutek destrukcyjnego uzależnienia (Bob Marley, Amy Winehouse, Ray Charles, James Brown itp.) Koncert z udziałem znanych medialnie muzyków był swoistym magnesem dla młodego pokolenia, które bardzo często traktuje wykłady profilaktyczne organizowane w szkołach jako ,,zło konieczne”. Muzyka stanowiła preludium do właściwej merytorycznie części programu.
 3. Wystąpienie publiczne osoby uzależnionej – Pana Jacka Peciaka, którego przygoda z uzależnieniem zaczęła się w wieku 18 lat, a nawet wcześniej. Jako młody człowiek był bardzo nieśmiały, żeby sobie z tym poradzić, zaczął pić alkohol. Szybko zmieniło się to w uzależnienie. Nie docierało do niego, że ma problem, a co za tym idzie nie chciał z tym skończyć. Najbliżsi uświadomili mu, że ma problem z uzależnieniem - potwierdziło to również jego spojrzenie wstecz na swoje czterdziestoletnie życie. Zgłosił się na terapię po przejściu, której miał wrażenie jak gdyby urodził się na nowo i dostał od życia drugą szansę. Od 10 lat jest trzeźwy, założył rodzinę, ma wspaniałe dzieci i kochaną żonę.
 4. Dyskusja na temat nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz związanych z tym konsekwencji.

Wnioski - koncert profilaktyczny

Dynamiczna i spójna  forma multimedialnego wykładu połączona z występami artystycznymi sprawiła, że młodzież naszej szkoły z zaciekawieniem słuchała i aktywnie uczestniczyła w dyskusji z ekspertami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się scenki sytuacyjne z udziałem młodzieży- obrazujące łatwość w namówieniu młodego człowieka do zejścia na „złą drogę”.

Największe wrażenie na uczniach zrobił występ artystyczny Mirosława Witkowskiego oraz historia Pana Jacka, który pokonał swój nałóg i prowadzi udane szczęśliwe życie. Większość młodzieży naszej szkoły po zakończeniu koncertu zebrała autografy.

W wyniku przeprowadzenia koncertu młodzież nabyła wiedzę z zakresu:

 • destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na życie własne oraz najbliższego otoczenia;
 • walki z naciskiem grupy rówieśniczej i utratą kontroli;
 • etapów uzależnienia;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nauczenie się zachowań asertywnych