Dnia 19 grudnia 2017 r grupa uczniów naszej szkoły wraz z Dyrekcją uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z prezydentem miasta. Zastępca prezydenta, Pan Wojciech Piech, wręczył osobiście 23 uczniom Zespołu Szkól nr 4 umowy stypendialne, które otrzymali w ramach realizacji projektu „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki. Ponadto planowane jest także wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez pomoc stypendialną. 

W naszej szkole w obecnej chwili w dodatkowych zajęciach uczestniczy grupa 80 uczniów natomiast 23 z nich objętych zostało pomocą stypendialną. Kwota stypendium to 300 zł miesięcznie, która wykorzystana będzie na doskonalenie wiedzy i umiejętności ucznia poprzez udział w rożnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, kursach, szkoleniach, konferencjach i korepetycjach. Mogą zostać także dofinansowane w ramach projektu zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego.

Pan prezydent na uroczystym spotkaniu złożył podziękowania na ręce Pana Dyrektora Zenona Ćwika oraz koordynatora projektu P. Bernadety Głuch za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu oraz pracę i oddanie w edukację młodego pokolenia.

Mamy nadzieję, że młodzież, która wyraziła chęć udziału w proponowanych zajęciach podniesie poprzez to swoje umiejętności z wybranej dziedziny i będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania.

Życzymy samych sukcesów!