Technik organizacji reklamy

W dzisiejszym świecie reklama obecna jest wszędzie, a więc człowiek jest skazany na nią i na jej wpływ w sposób mniej lub bardziej świadomy. Reklama kształtuje trendy, wpływa na system wartości człowieka. Człowiek dojrzewa, zmienia się, a wraz z tym zmieniają się jego poglądy na świat, również za sprawą wszechobecnych reklam. Reklama oddziałuje na zmysły, trafia do oczu i uszu.

Kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu umiejętności i świadomości działania właściwych dla tego zawodu i koniecznych ze względu na coraz to większe nakłady finansowe przeznaczane na reklamę. Szerokoprofilowy zawód technik organizacji reklamy jest zawodem wymagającym łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.

Absolwent technikum organizacji reklamy będzie potrafił:

· określać cele działalności reklamowej;

· opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych;

· stosować metody badań rynku reklamy;

· dobierać środki i nośniki reklamy, stosować różne techniki reklamy;

· prowadzić negocjacje i rozmowy handlowe w ramach współpracy z klientami i przedsiębiorstwami;

· opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, w tym scenariusze, teksty i slogany reklamowe;

· opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej;

· opracowywać scenariusze reklamy radiowej i telewizyjnej;

· nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni;

· przygotowywać produkcję filmów reklamowych i reklam radiowych;

· organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych;

· oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej;

· organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy;

· organizować działalność informacyjną

· organizować promocję sprzedaży towarów i usług reklamowych;   współpracować z klientami, przedsiębiorstwami polskimi  i zagranicznymi;

· posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;

· stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

· kierować zespołem pracowników;

· prowadzić działalność gospodarczą.

 

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach:

· pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe,

· działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,

· biura ogłoszeń środków masowego przekazu,

· działy promocji środków masowego przekazu,

· agencje scenariuszowe i studia graficzne,

· studia produkcyjne - specjalista do spraw produkcji,

· agencje do spraw kontaktów z pras i kształtowania opinii publicznej (public relations).

 

Zawód technika organizacji reklamy jest dyscypliną z dużą perspektywą! Nauczysz się tworzyć reklamy we wszystkich dostępnych technikach medialnych. ZAPRASZAMY!

powrót  ]